Проект 

Договор № BG16RFOP002-2.024-2073-C01
Наименование на проекта: „Реализация на предприемаческа идея – „Център за рехабилитация“ в Комплексна социална услуга „Надежда“ ЕООД“
Цели: Основната цел на проектното предложение е създаване и реализиране на предприемаческа идея от сектор на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020г., изведен като приоритетен за създаване и развитие на ново предприятие „Комплексна социална услуга „Надежда“ ЕООД.
Проектът ще допринесе за постигането на формулираната основна цел, чрез реализирането на следните специфични цели:
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея в „Комплексна социална услуга „Надежда“ ЕООД.
2. Социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея.
3. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея.
Дейности:
Дейност 1. Реализиране на пазара на предприемаческата идея (дейността ще бъде осъществена чрез наемане на квалифициран персонал – 4 бр., закупуване на 19 бр. ДМА, наем на работни помещения, 1 бр. маркетингов план за пазарна реализация и създаване на 1 бр. интернет-страница)
Дейност 2. Визуализация и публичност по проекта (дейността ще бъде осъществена чрез закупуване на 1 бр. информационнa табелa и 38 бр. стикери за всички ДМА, които ще бъдат закупени със средства по проекта)
Резултати:
– 2 бр. лица на трудов договор на 8-часов работен ден;
– 2 бр. наети лица на трудов договор на 4-часов работен ден;
– 1 бр. наето помещения за социален център;
– Проведена тръжна процедура с публична покана за избор на доставчик на ДМА – 1 бр.;
– Сключен договор за доставка и пускане в експлоатация на 19 бр.;
– Закупени, монтирани и пуснати в експлоатация 19 бр. ДМА;
– Проведен избор на изпълнител без процедура по инструкции на УО – 2 бр. за изготвяне на
Маркетингов план за пазарна реализация – 1 бр. и 1 бр. за създаване на интернет-страница;
– Изготвен маркетингов план за пазарна реализация – 1 бр.;
– Създадена 1 бр. интернет-страница;

– Осигурена устойчива заетост на 3 лица, за не по-малко от 6 месеца след приключването на проекта.
– Изработени и доставени информационна табела и информационни стикери – 1 бр. голяма информационна табела и 38 бр. информационни стикери;
– Изработени и доставени 2 бр. информационни плакати за своя сметка;
– Използвани всички задължителни визуализационни елементи в проектната документация;
– Осигурена широка публичност и информираност;
– Разгласена помощта на оперативната програма за реализирането на „Комплексна Социална услуга „Надежда“ ЕООД
– Създадена възможност за изграждане на социален център, функциониращ на принципите на
механотерапията, активна терапия и грижи, предназначен едновременно за хора със специални потребности и заболявания, и за хора в норма;
– Създадена възможност за диагностициране и здравни грижи за пациенти с различни заболявания;
– Популяризирана дейност на новото дружество, чрез обособяване на работни помещения,
получаване на маркетинговия план за пазарна реализация и след създаване на интернет- страницата, предвидени като дейности в проектното предложение;
– Мотивиран екип от специалисти, който следи най-новите тенденции и промени в нормативната база в професионалната област.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––-

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.024-2073-С01 „Реализация на предприемаческа идея – „Център за рехабилитация“ в „Комплексна социална услуга Надежда“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Комплекс Социални услуги Надежда“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.